top of page

Please click on the Shodash Granth row to get the full script. 

Granth Title
Language
Mangla Charan
English
SarvottamStotra
Sanskrit
Yamunashtakam
Sanskrit
Yamunashtak - English
English
Sidhanth Rahasyam
Sanskrit
Siddhanth Rahasyam
English
Navratnam
Sanskrit
Navratnam
English
Krishnashraya
Sanskrit
Krishnashraya - English
English
Krishnashraya - Translation
English
Chatushloki - English
English
Chatushloki
Sanskrit
BalBodh
Sanskrit
Balbodh - Translation
English
Siddhanth Muktavali
Sanskrit
Pushti Pravah Marayada Bhed
Sanskrit
Dincharya - Daily Routine of Vaishnav
English
Ashtachhaap Kirtankar
English
Shree Vallabh Sakhi
Vraj Bhasha
Girirajdharyashtakam
Sanskrit
AnthaKaranPrabodh
Sanskrit
Page 1 of 2
bottom of page